Republika Srbija Osnovni Sud u Somboru

Osnovni Sud u Somboru

VESTI

INTERNI KONKURS

Tekst odluke o potrebi popunjavanja radnih mesta u Osnovnom sudu u Somboru sprovođenjem internog konkursa možete preuzeti OVDE.

 

Tekst internog konkursa za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Osnovnom sudu u Somboru možete preuzeti OVDE.

 

Obrazac prijave možete preuzeti OVDE.

 

Rok za podnošenje prijava za konkurs ističe 27.11.2019.godine.

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak možete preuzeti OVDE.


LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA I LIČNOSTI

Odlukom o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti od 18.11.2019.godine Mandić Danilo, sekretar Osnovnog suda u Somboru određen je za lice za zaštitu podataka o ličnosti u Osnovnom sudu u Somboru, shodno članu 56 i 57 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Kontakt podaci imenovanog lica su br.tel: 025/414-806 i adresa el.pošte: danilo.mandic@so.os.sud.rs

 

ODLUKA O ODREĐIVANJU LICA ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI


OTVORENA VRATA PRAVOSUDJA

„ Zašto suđenje dugo traje?"

Projekat Otvorena vrata pravosuđa, koji organizuje Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM u saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom Republike Srbije, sprovešće se u toku 2019. i 2020.godine u 15 najboljih osnovnih sudova u Republici Srbiji. Jedan od ciljeva navedenog projekta je i otvaranje suda prema strankama i jačanje poverenja građana u pravosuđe, što između ostalog dovodi i do efikasnijeg rada suda.

U okviru navedenog projekta dana 07.10.2019.godine u prostorijama Osnovnog suda u Somboru održan je tematski skup pod nazivom „ Zašto suđenje dugo traje?". Moderatorka projekta bila je Marija Branković Shrestha iz Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, a učesnici, u svojstvu predavača iz Osnovnog suda u Somboru, bili su sudija Aleksandra Medurić Kalčan, predsednik Osnovnog suda u Somboru, sudija Igor Novković i sudija Vesna Martinović. Tematskom skupu prisustvovali su i advokati sa područja Osnovnog suda u Somboru, medijatori, stranke u postupcima koji se vode pred Osnovnim sudom u Somboru ali i ostali građani, koji su mogli da se bliže upoznaju sa radom Osnovnog suda u Somboru kao i ostvarenim rezultatima. 

Sudija Aleksandra Medurić Kalčan, kao sudija krivičnog odeljenje, i sudija Igor Novković, kao sudija građanskog odeljenja, u svojim izlaganjima su govorili o problemima sa kojima se sudije krivičnog i građanskog odeljenja susreću u toku rada, a nakon prijema predmeta. Kao jedan od problema, koji između ostalog dovodi i do dugog trajanja postupka, istaknut je problem tzv „neuredne dostave", pasivno postupanje ostalih državnih organa od kojih zavisi blagovremeno uručenje pošiljke kao i nedovoljna aktivnost državnih organa učesnika u postupku. Takođe, kao jedan od razloga dugotrajnog suđenja istaknut je i nedovoljan broj nosilaca pravosudne funkcije, jer Osnovni sud u Somboru trenutno ima 19 sudija, kao i nedovoljan broj zaposlenih u pravosudnoj administraciji, a iz godine u godinu broj predmeta koji se primi u Osnovni sud u Somboru se povećava.

Na kraju svog izlaganja sudija Aleksandra Medurić Kalčan, kao predsednik Osnovnog suda u Somboru je navela da je u Osnovnom sudu u Somboru u toku devet meseci tekuće 2019.godine primljeno više predmeta nego u celoj 2018. godini, da Osnovni sud u Somboru  u 2019. godini ima jednog sudiju manje nego u 2018. godinu, ali i da je pored svih problema Osnovni sud u Somboru ostvario zavidne rezultate smanjivanjem broja nerešenih predmeta koji su u radu i rešavanjem velikog broj starih predmeta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RANG LISTA PRIPRAVNIKA ZA OSNOVNI SUD

RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU KONKURISALI ZA RADNO MESTO SUDIJSKOG PRIPRAVNIKA U OSNOVNOM SUDU U SOMBORU

 

 


MEDIJACIJA

            Poštovati sugrađani, obaveštavamo Vas da je u Osnovnom sudu  Sombor  na adresi Sombor, Venac Stepe Stepanovića 13,  u prizemlju, šalter broj 2, otvorena Služba za podršku rešavanja sporova putem posredovanja -medijacije  koja pruža informacije strankama i građanima o mogućnosti rešavanja spora putem medijacije u skladu sa Zakonom o posredovanju u rešavanju sporova.

            Služba za podršku rešavanja sporova putem posredovanja radi unapređenja primene medijacije osnovana je prema Upustvu za unapređenje medijacije u Republici Srbiji koje je doneto od strane Ministarstva pravde RS, Vrhovnog Kasacionog suda i  Visokog saveta sudstva po Zakonu o posredovanju u rešavanju sporova („Službeni glasnik RS" br. 55/2014)

ŠTA JE POSREDOVANjE-MEDIJACIJA ?

            Posredovanje je postupak mirnog vansudskog rešavanja spornog odnosa u kojem strane dobrovoljno nastoje da sporni odnos reše putem pregovaranja, uz pomoć jednog ili više posrednika( medijatora-koga strane same biraju sa liste medijatora) koji kao neutralno i nepristrasno lice, korišćenjem posebnih tehnika i usmeravanjem komunikacije između sukobljenih strana, pomaže u pregovorima čiji je cilj postizanje zajednički prihvatljivog sporazuma o rešavanju sukoba ili spora.

            Naš cilj je da Vam pružimo sve informacije o postupku posredovanja (medijacije), koji postupak je moguće sprovesti i u zgradi suda bez snošenja bilo kakvih troškova.

            Informacije možete dobiti svakog radnog dana u periodu od 9,00 do 12,00 časova u zgradi suda kao i putem telefona : 025/412-221

ZAŠTO SE OPREDELITI ZA POSTUPAK POSREDOVANjA

  • Strane same odlučuju da li će učestovati u postupku posredovanja i slobodne su da jednostrano izađu iz postupka posredovanja bez ikakvih posledica
  • Posrednika stranke biraju same, a posrednik ne nameće rešenje spora stranama već im pomaže da one same do rešenja spora dođu.
  • Posredovanje pruža mogućnost da iz ovog postupka sve strane izađu zadovoljne, dok kod sudskog postupka jedna strane neće biti zadovoljna odlukom.
  • U postupku posredovanja  moguće je raspravljati i o emocionalnim i iracionalnim razlozima ulaska u spor za razliku od sudskog postupka gde to nije moguće.
  • Strane nisu ograničene da raspravljaju samo o predmetu spora
  • Sporazum o rešavanju spora posredovanjem može imati snagu izvršne isprave tako da nije neophodno da spor rešavaju pred sudom.
  • Postupak posredovanja je hitan- okončava se  za 60 dana.
  • Posredovanje u rešavanju sporova je jeftiniji od sudskog postupka.

            Strane u postupku posredovanja su slobodne da izaberu posrednika.

            Jedinstveni registar posrednika vodi se za celu teritoriju Republike Srbije koji se može pogledati na sajtu Ministarstva pravde.

 

ZAHTEV ZA POKRETANJE MEDIJACIJE

NAKNADA ZA RAD U MEDIJACIJI

SPISAK MEDIJATORA


Stranica 1 od 4

1 234