Republika Srbija Osnovni Sud u Somboru

Osnovni Sud u Somboru

SUDSKA UPRAVA

U Sudskoj upravi obavljaju se poslovi koji služe vršenju sudske vlasti i organizaciji rada u cilju pravilnog i blagovremenog postupanja.

Pod poslovima sudske uprave smatraju se poslovi unutrašnje organizacije određeni zakonom i Sudskim poslovnikom, a naročito poslovi propisani članom 6. Poslovnika.

Predsednik suda

Odlukom o izboru vršioca funkcije predsednika suda, koju je doneo predsednik Višeg suda u Somboru dana 17. oktobra 2018.godine, sudija Aleksandra Medurić Kalčan postavljena je za vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda u Somboru do izbora predsednika suda, a najduže 6 meseci.
Predsednik suda rukovodi sudskom upravom i stara se o urednom i blagovremenom obavljanju poslova u sudu. U slučaju sprečenosti ili odsutnosti, predsednika suda zamenjuje zamenik predsednika, koji je određeni Godišnjim rasporedom poslova.

Za zamenika predsednika suda određena je sudija Gordana Nikolić Vrbaški.

Poslove sekretara u sedištu  suda obavlja Danilo Mandić. Pored redovnih poslova sekretaru se poverava odlučivanje o oslobađanju od sudske takse za overu dokumenata, personalni poslovi i pružanje pravne pomoći građanima.

Poslove adminnistrativno tehničkog sekretara u sudskoj upravi obavlja Slavica Simić.