Republika Srbija Osnovni Sud u Somboru

Osnovni Sud u Somboru

SUDSKA UPRAVA

U Sudskoj upravi obavljaju se poslovi koji služe vršenju sudske vlasti i organizaciji rada u cilju pravilnog i blagovremenog postupanja.

Pod poslovima sudske uprave smatraju se poslovi unutrašnje organizacije određeni zakonom i Sudskim poslovnikom, a naročito poslovi propisani članom 6. Poslovnika.

Predsednik suda

Odlukom o izboru predsednika sudova koju je donela Narodna skupština Republike Srbije dana 23. maja 2014.godine, sudija Marina Budanović izabrana je za predsednika Osnovnog suda u Somboru na period od 5 godina, počev od 28.05.2014.godine.
Predsednik suda rukovodi sudskom upravom i stara se o urednom i blagovremenom obavljanju poslova u sudu. U slučaju sprečenosti ili odsutnosti, predsednika suda zamenjuje zamenik predsednika, koji je određeni Godišnjim rasporedom poslova.

Za zamenika predsednika suda određena je sudija Marija Kološnjaji.

Poslove sekretara u sedištu  suda obavlja Goran Birmančev. Pored redovnih poslova sekretaru se poverava odlučivanje o oslobađanju od sudske takse za overu dokumenata, personalni poslovi i pružanje pravne pomoći građanima.

Poslove adminnistrativno tehničkog sekretara u sudskoj upravi obavlja Slavica Simić.