Republika Srbija Osnovni Sud u Somboru

Osnovni Sud u Somboru

IZDAVANJE UVERENJA DA SE PROTIV LICA NE VODI POSTUPAK ISTRAGE I KRIVIČNI POSTUPAK

 

Nadležnost

Ovo uverenje Osnovni sud u Somboru izdaje samo za stranke koje imaju mesto prebivališta na području koje je u nadležnosti ovog suda i to grada Sombora, opština Odžaci i Apatin. Obrazac zahteva za izdavanje ovog uverenja može se preuzeti u prijemnoj kancelariji u sedištu suda.

Stranka popunjeni zahtev predaje sedištu suda u sobi br. 2 (kancelarija za prijem) radi stavljanja prijemnog pečata, a potom se svi zahtevi primljeni do 12,00 časova dostavljaju Osnovnom i Višem javnom tužilaštvu u Somboru radi provere podataka kroz evidnecije koje vode ovi organi, nakon čega se zahtevi vraćaju ovom sudu. Po prijemu zahteva ovlašćeni radnik suda kroz poseban softver vrši proveru podataka za sve više i osnovne sudove na teritoriji RS i nakon izvršene provere podnosiocu zahteva se istog dana, a u izuzetnim slučajevima narednog dana, izdaje traženo uverenje.Za ova uverenja potrebna radi školovanja i zaposlenja taksa se ne plaća, dok se za ostale potrebe izdavanje ovih uverenja naplaćuje taksa u iznosu od 190 dinara.Uverenje se preuzima u kancelarija za prijem, soba broj 2.

U slučaju da stranka želi da uverenje bude izdato na jeziku nacionalnih manjina koji su službenoj upotrebi u sudu, neophodno je da na obrascu molbe naznači jezik nacionalne manjine ( mađarski, slovački i rusinski) i priloži fotokopiju lične karte radi pravilnog ispisivanja imena stranke u tekstu uverenja.