Republika Srbija Osnovni Sud u Somboru

Osnovni Sud u Somboru

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST INFO SLUŽBE ZA MEDIJACIJU

Dana 9. i 10. februara 2022.g. u našem gradu održana je panel diskusija u oblasti pravosuđa, a teme su bile medijacija, suđenje na daljinu i materijalni položaj sudija. Predstavljanje ovih tema je održano uz prisustvo i podršku relevantnih aktera- predstavnika lokalne samouprave, pravosuđa, advokature, predstavnika javnih službi i predstavnika centra za socijalni rad. Celokupno dešavanje organizovano je u saradnji Osnovnog suda u Somboru i udruženja sudija „Forum sudija Srbije" koje realizuje projekat „Postigni dogovor, reši spor". Panel diskusija je otvorena uz pozdravni govor zamenice gradonačelnika Ljiljane Tica kojoj se pridružila i predsednica Osnovnog suda u Somboru Aleksandra Medurić Kalčan.

Prvi dan bio je namenjen temi medijacije, a iskustva iz ove oblasti sa prisutnima su podelili sudija Višeg suda u Beogradu Nebojša Đuričić i sudija Apelacionog suda u Nišu Sanja Kostić. Posebna pažnja posvećena je radu info službe u sudu za alternativno rešavanje sporova čiji je zadatak davanje informacija građanima o postupku medijacije kao i učestvovanje u organizovanju sudski asistirane medijacije. Fokus izlaganja je bio i na  vrstama sporova koji su podobni za medijaciju i značaju saradnje suda i predstavnika lokalne zajednica kroz zaključivanje odgovarajućih protokola sa ciljem stvaranje pozitivnog ambijenta radi podsticaja rešavanju sporova na alternativan način. Uvaženi gosti pripremili su i korisnu monografiju posvećenu medijaciji koja je uručena prisutnima.  Ova razmena iskustva dala je značajan podstrek organizovanju medijacije u Somboru te se u bliskoj budućnosti očekuju konkretni koraci svih relevantnih učesnika sa ciljem organizovanje ovih postupaka na teritoriji Osnovnog suda u Somboru. O svim konkretnim merama i postupku medijacije javnost će biti blagovremeno obaveštena putem saopštenja za javnost Osnovnog suda u Somboru i aktivnostima suda koje će ovaj postupak učiniti transparentnim i održivim u lokalnoj zajednici.

Drugi dan diskusije bio je posvećen suđenju na daljinu tokom koga je predsednica Osnovnog suda u Požegi, sudija Olga Tešović, predstavila monografiju posvećenu u ovom pitanju u kojoj su obrađena pitanja normativnog okvira i mogućnosti primene ovakvog načina suđenja u sudskoj praksi. Pored nužnosti održavanja suđenja na daljinu u uslovima pandemije, razmatrane su i mogućnosti njegove primene u redovnim sudskim postupcima uz upotrebu savremenih tehnologija sa ciljem povećanje efikasnosti suđenja i uz poštovanje svih procesnih prava stranaka u postupku. Nakon ovog izlaganja, sudije Višeg suda u Beogradu,  Snežana Marjanović i Dragana Marčetić, predstavile su probleme materijalnog položaju sudija te su iznele konkretne predloge važećih propisa radi poboljšanja ovog položaja za koje će se zalagati „Forum sudija Srbije". Skrenuta je pažnja na vezu između materijalnog položaja sudija i nezavisnosti sudija kao komponente osnovnog prava svakog građanina, a to je pravo na pravično suđenje. Materijalni  položaj u tom smislu dobija širi društveni značaj i od važnosti je za svakog građanina Republike Srbije. Izneti predlozi izmena zakona odnose se na poboljšanje radno-pravnog statusa sudija kroz poboljšanje načina određivanja visine plata kao i ostvarivanja šireg kruga prava iz radnog odnosa koja su trenutno zakonski neregulisana ili su regulisana na neodgovarajući način, a poseban segment ovog izlaganja posvećen je ostvarivanju prava sudija na penziju. Svi materijali o pitanjima koja su bila tema panel diskusije dostupni su i u elektronskom obliku na internet stranici https://forumsudija.org.rs/rs/ . Navedena dešavanja izvedena su u tehničkoj organizaciji info službe za alternativno rešavanje sporova Osnovnog suda u Somboru čije je rukovodilac sudija Nada Fridrih uz učešće sudijskih pomoćnika Višnje Vučinić, Elizabete Kovač, Mirka Milutinova i Nemanje Rilke.