Republika Srbija Osnovni Sud u Somboru

Osnovni Sud u Somboru

ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА ДА СЕ ПРОТИВ ЛИЦА НЕ ВОДИ ПОСТУПАК ИСТРАГЕ И КРИВИЧНИ ПОСТУПАК

 

Надлежност

Ово уверење Основни суд у Сомбору издаје само за странке које имају место пребивалишта на подручју које је у надлежности овог суда и то града Сомбора, општина Оџаци и Апатин. Образац захтева за издавање овог уверења може се преузети у пријемној канцеларији у седишту суда.

Странка попуњени захтев предаје седишту суда у соби бр. 2 (канцеларија за пријем) ради стављања пријемног печата, а потом се сви захтеви примљени до 12,00 часова достављају Основном и Вишем јавном тужилаштву у Сомбору ради провере података кроз евиднеције које воде ови органи, након чега се захтеви враћају овом суду. По пријему захтева овлашћени радник суда кроз посебан софтвер врши проверу података за све више и основне судове на територији РС и након извршене провере подносиоцу захтева се истог дана, а у изузетним случајевима наредног дана, издаје тражено уверење.За ова уверења потребна ради школовања и запослења такса се не плаћа, док се за остале потребе издавање ових уверења наплаћује такса у износу од 190 динара.Уверење се преузима у канцеларија за пријем, соба број 2.

У случају да странка жели да уверење буде издато на језику националних мањина који су службеној употреби у суду, неопходно је да на обрасцу молбе назначи језик националне мањине ( мађарски, словачки и русински) и приложи фотокопију личне карте ради правилног исписивања имена странке у тексту уверења.