Republika Srbija Osnovni Sud u Somboru

Osnovni Sud u Somboru

СУДСКА УПРАВА

У Судској управи обављају се послови који служе вршењу судске власти и организацији рада у циљу правилног и благовременог поступања.

Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом и Судским пословником, а нарочито послови прописани чланом 6. Пословника.

Председник суда

Одлуком о избору вршиоца функције председника суда, коју је донео председник Вишег суда у Сомбору дана 17. октобра 2018.године, судија Александра Медурић Калчан постављена је за вршиоца функције председника Основног суда у Сомбору до избора председника суда, а најдуже 6 месеци.
Председник суда руководи судском управом и стара се о уредном и благовременом обављању послова у суду. У случају спречености или одсутности, председника суда замењује заменик председника, који је одређен Годишњим распоредом послова.

За заменика председника суда одређeна је судија Гордана Николић Врбашки.

Послове секретара у седишту  суда обавља Данило Мандић. Поред редовних послова секретару се поверава одлучивање о ослобађању од судске таксе за оверу докумената, персонални послови и пружање правне помоћи грађанима.

Послове админнистративно техничког секретара у судској управи обавља Славица Симић.