Republika Srbija Osnovni Sud u Somboru

Osnovni Sud u Somboru

СУДСКА УПРАВА

У Судској управи обављају се послови који служе вршењу судске власти и организацији рада у циљу правилног и благовременог поступања.

Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом и Судским пословником, а нарочито послови прописани чланом 6. Пословника.

Председник суда

Одлуком о избору председника судова коју је донела Народна скупштина Републике Србије дана 23. маја 2014.године, судија Марина Будановић изабрана је за председника Основног суда у Сомбору на период од 5 година, почев од 28.05.2014.године.
Председник суда руководи судском управом и стара се о уредном и благовременом обављању послова у суду. У случају спречености или одсутности, председника суда замењује заменик председника, који је одређен Годишњим распоредом послова.

За заменика председника суда одређeна је судија Марија Колошњаји.

Послове секретара у седишту  суда обавља Горан Бирманчев. Поред редовних послова секретару се поверава одлучивање о ослобађању од судске таксе за оверу докумената, персонални послови и пружање правне помоћи грађанима.

Послове админнистративно техничког секретара у судској управи обавља Славица Симић.