Republika Srbija Osnovni Sud u Somboru

Osnovni Sud u Somboru

ВЕСТИ

Развод брака

Према одредбама Породичног закона Републике Србије ( „Сг".РС. бр 18/2005) брак се дефинише као законом уређена заједница живота жене и мушкарца и исти се може склопити само на основу слободног пристанка будућих супружника. Међутим, за развод брака, довољно је да један од супружника поднесе надлежном суду тужбу за развод, или да то учине споразумно оба супружника у форми споразума о разводу. Тужба се подноси основном суду према месту пребивалишта туженог или према последњем заједничком пребивалишту супружника. Уколико оба супружника поднесу споразумни предлог, исти обавезно мора да садржи и писмени споразум о вршењу родитељског права за супружнике који имају заједничку децу која су под родитељским старањем, као и писмени споразум о деоби заједничке имовине за супружнике који су такву имовину стекли радом у току трајања заједнице живота. Подношењем суду тужбе за развод брака, настаје обавеза тужиоца да плати судску таксу која сада износи 2.660,00 дин, а уколико супружници споразумно поднесу предлог за развод, сваки од њих биће дужан да на име иницијалног акта плати половину наведеног износа.
ОПШИРНИЈЕ 


Приватни извршитељи

Законом о извршењу и обезбеђењу из 2011. год. предвиђена је могућност и у неким ситуацијама, обавеза, да поступак принудне наплате дуга спроводе приватни извршитељи, као стручно оспособљена лица, именована од стране министра за подручје основног и привредног суда. У питању су особе са завршеним правним факултетом и најмање две године радног искуства на пословима извршења, односно 3 године искуства на правним пословима, који морају положити испит за извршитеље и бити достојни за обављање послова извршења. Извршитељ обавља делатност као предузетник или као члан ортачког друштва. Испит за извршитеља спроводи комисија коју именује министар а програм испита и начин спровођења уређује се актом министра.
ОПШИРНИЈЕ 


Семинар за припрему полагања правосудног испита

Семинар ће се одржати почев од 22. фебруара 2013. године. Траје три месеца,са укупним фондом од 180 часова. Настава ће се одвијати петком од 16.00 и суботом од 9.00 сати. Петком ће се одржавати пет, а суботом десет часова, у просторијама Правног факултета Универзитета Унион у Београду, Нови Београд, Гоце Делчева 36.
ОПШИРНИЈЕ


Објашњење о реципроцитету приликом овере уговора

Достављено обавештење Министарства правде и државне управе о постојању узајамности за стицање права и својине.
ОПШИРНИЈЕ 


Страница 5 од 5

1234 5