Republika Srbija Osnovni Sud u Somboru

Osnovni Sud u Somboru

ВЕСТИ

Дан отворених врата

Дана 25.10.2013.године одржаће се манифестација ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА поводом обележавања 25. октобра Дана цивилне правде у организацији Основног и Вишег суда у Сомбору. Сви заинтересовани грађани могу се јавити у собу број 52. II спрат у периоду од 14:00 до 15:00 часова.


Јавни позив за доставу података за формирање електронске евиденције сталних судских тумача-преводилаца

Министарство правде и државне управе, ради формирања електронске евиденције о сталним судским тумачима-преводиоцима, расписује Јавни позив за доставу података за формирање електронске евиденције сталних судских тумача-преводилаца.
Позивају се сва лица која су решењем овог Министарства постављена за сталног судског тумача-преводиоца да најкасније до 1. новембра 2013. године попуне све рубрике обрасца чији подаци ће бити садржани у будућој јавно доступној електронској евиденцији коју води Министарство правде и државне управе.
Попуњени образац са прилозима је потребно доставити на адресу: Министарство правде и државне управе, ул. Немањина 22-26, Београд.


Развод брака

Према одредбама Породичног закона Републике Србије ( „Сг".РС. бр 18/2005) брак се дефинише као законом уређена заједница живота жене и мушкарца и исти се може склопити само на основу слободног пристанка будућих супружника. Међутим, за развод брака, довољно је да један од супружника поднесе надлежном суду тужбу за развод, или да то учине споразумно оба супружника у форми споразума о разводу. Тужба се подноси основном суду према месту пребивалишта туженог или према последњем заједничком пребивалишту супружника. Уколико оба супружника поднесу споразумни предлог, исти обавезно мора да садржи и писмени споразум о вршењу родитељског права за супружнике који имају заједничку децу која су под родитељским старањем, као и писмени споразум о деоби заједничке имовине за супружнике који су такву имовину стекли радом у току трајања заједнице живота. Подношењем суду тужбе за развод брака, настаје обавеза тужиоца да плати судску таксу која сада износи 2.660,00 дин, а уколико супружници споразумно поднесу предлог за развод, сваки од њих биће дужан да на име иницијалног акта плати половину наведеног износа.
ОПШИРНИЈЕ 


Приватни извршитељи

Законом о извршењу и обезбеђењу из 2011. год. предвиђена је могућност и у неким ситуацијама, обавеза, да поступак принудне наплате дуга спроводе приватни извршитељи, као стручно оспособљена лица, именована од стране министра за подручје основног и привредног суда. У питању су особе са завршеним правним факултетом и најмање две године радног искуства на пословима извршења, односно 3 године искуства на правним пословима, који морају положити испит за извршитеље и бити достојни за обављање послова извршења. Извршитељ обавља делатност као предузетник или као члан ортачког друштва. Испит за извршитеља спроводи комисија коју именује министар а програм испита и начин спровођења уређује се актом министра.
ОПШИРНИЈЕ 


Семинар за припрему полагања правосудног испита

Семинар ће се одржати почев од 22. фебруара 2013. године. Траје три месеца,са укупним фондом од 180 часова. Настава ће се одвијати петком од 16.00 и суботом од 9.00 сати. Петком ће се одржавати пет, а суботом десет часова, у просторијама Правног факултета Универзитета Унион у Београду, Нови Београд, Гоце Делчева 36.
ОПШИРНИЈЕ


Страница 4 од 5

123 4 5