Republika Srbija Osnovni Sud u Somboru

Osnovni Sud u Somboru

ВЕСТИ

ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Одлуком о одређивању лица за заштиту података о личности од 18.11.2019.године Мандић Данило, секретар Основног суда у Сомбору одређен је за лице за заштиту података о личности у Основном суду у Сомбору, сходно члану 56 и 57 Закона о заштити података о личности. Контакт подаци именованог лица су бр.тел: 025/414-806 и адреса ел.поште: danilo.mandic@so.os.sud.rs

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


ОТВОРЕНА ВРАТА ПРАВОСУЂА

 „ Зашто суђење дуго траје?"

 

Пројекат Отворена врата правосуђа, који организује Комитет правника за људска права YUCOM у сарадњи са Врховним касационим судом Републике Србије, спровешће се у току 2019. и 2020.године у 15 најбољих основних судова у Републици Србији. Један од циљева наведеног пројекта је и отварање суда према странкама и јачање поверења грађана у правосуђе, што између осталог доводи и до ефикаснијег рада суда.

У оквиру наведеног пројекта дана 07.10.2019.године у просторијама Основног суда у Сомбору одржан је тематски скуп под називом „ Зашто суђење дуго траје?". Модераторка пројекта била је Marija Branković Shrestha из Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, а учесници, у својству предавача из Основног суда у Сомбору, били су судија Александра Медурић Калчан, председник Основног суда у Сомбору, судија Игор Новковић и судија Весна Мартиновић. Тематском скупу присуствовали су и адвокати са подручја Основног суда у Сомбору, медијатори, странке у поступцима који се воде пред Основним судом у Сомбору али и остали грађани, који су могли да се ближе упознају са радом Основног суда у Сомбору као и оствареним резултатима.

Судија Александра Медурић Калчан, као судија кривичног одељење, и судија Игор Новковић, као судија грађанског одељења, у својим излагањима су говорили о проблемима са којима се судије кривичног и грађанског одељења сусрећу у току рада, а након пријема предмета. Као један од проблема, који између осталог доводи и до дугог трајања поступка, истакнут је проблем тзв „неуредне доставе", пасивно поступање осталих државних органа од којих зависи благовремено уручење пошиљке као и недовољна активност државних органа учесника у поступку. Такође, као један од разлога дуготрајног суђења истакнут је и недовољан број носилаца правосудне функције, јер Основни суд у Сомбору тренутно има 19 судија, као и недовољан број запослених у правосудној администрацији, а из године у годину број предмета који се прими у Основни суд у Сомбору се повећава.

На крају свог излагања судија Александра Медурић Калчан, као председник Основног суда у Сомбору је навела да је у Основном суду у Сомбору у току девет месеци текуће 2019.године примљено више предмета него у целој 2018. години, да Основни суд у Сомбору  у 2019. години има једног судију мање него у 2018. годину, али и да је поред свих проблема Основни суд у Сомбору остварио завидне резултате смањивањем броја нерешених предмета који су у раду и решавањем великог број старих предмета.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


РАНГ ЛИСТ ПРИПРАВНИКА ЗА ОСНОВНИ СУД

РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА РАДНО МЕСТО СУДИЈСКОГ ПРИПРАВНИКА У ОСНОВНОМ СУДУ У СОМБОРУ

 

 


МЕДИЈАЦИЈА

            Поштовати суграђани, обавештавамо Вас да је у Основном суду  Сомбор  на адреси Сомбор, Венац Степе Степановића 13,  у приземљу, шалтер број 2, отворена Служба за подршку решавања спорова путем посредовања -медијације  која пружа информације странкама и грађанима о могућности решавања спора путем медијације у складу са Законом о посредовању у решавању спорова.

            Служба за подршку решавања спорова путем посредовања ради унапређења примене медијације основана је према Упуству за унапређење медијације у Републици Србији које је донето од стране Министарства правде РС, Врховног Касационог суда и  Високог савета судства по Закону о посредовању у решавању спорова („Службени гласник РС" бр. 55/2014)

ШТА ЈЕ ПОСРЕДОВАЊЕ-МЕДИЈАЦИЈА ?

            Посредовање је поступак мирног вансудског решавања спорног односа у којем стране добровољно настоје да спорни однос реше путем преговарања, уз помоћ једног или више посредника( медијатора-кога стране саме бирају са листе медијатора) који као неутрално и непристрасно лице, коришћењем посебних техника и усмеравањем комуникације између сукобљених страна, помаже у преговорима чији је циљ постизање заједнички прихватљивог споразума о решавању сукоба или спора.

            Наш циљ је да Вам пружимо све информације о поступку посредовања (медијације), који поступак је могуће спровести и у згради суда без сношења било каквих трошкова.

            Информације можете добити сваког радног дана у периоду од 9,00 до 12,00 часова у згради суда као и путем телефона : 025/412-221

ЗАШТО СЕ ОПРЕДЕЛИТИ ЗА ПОСТУПАК ПОСРЕДОВАЊА

  • Стране саме одлучују да ли ће учестовати у поступку посредовања и слободне су да једнострано изађу из поступка посредовања без икаквих последица
  • Посредника странке бирају саме, а посредник не намеће решење спора странама већ им помаже да оне саме до решења спора дођу.
  • Посредовање пружа могућност да из овог поступка све стране изађу задовољне, док код судског поступка једна стране неће бити задовољна одлуком.
  • У поступку посредовања  могуће је расправљати и о емоционалним и ирационалним разлозима уласка у спор за разлику од судског поступка где то није могуће.
  • Стране нису ограничене да расправљају само о предмету спора
  • Споразум о решавању спора посредовањем може имати снагу извршне исправе тако да није неопходно да спор решавају пред судом.
  • Поступак посредовања је хитан- окончава се  за 60 дана.
  • Посредовање у решавању спорова је јефтинији од судског поступка.

            Стране у поступку посредовања су слободне да изаберу посредника.

            Јединствени регистар посредника води се за целу територију Републике Србије који се може погледати на сајту Министарства правде.

 

ЗАХТЕВ ЗА ПОКРЕТАЊЕ МЕДИЈАЦИЈЕ

НАКНАДА ЗА РАД У МЕДИЈАЦИЈИ

СПИСАК МЕДИЈАТОРА


ИЗМЕНЕ У ОВЕРИ ПОТПИСА, РУКОПИСА И ПРЕПИСА ОД 01.МАРТА 2017.ГОДИНЕ

Законом о овери потписа, рукописа и преписа, који је усвојен у августу 2014. године, предвиђено је да од 1. марта 2017. године, у градовима и општинама за чије су подручје изабрани јавни бележници, послови овере потписа, рукописа и преписа пређу у њихову искључиву надлежност. 

Сходно наведеном, у Основном суду у Сомбору, почев од 01. марта 2017.године, неће се обављати послови овере, потписа, рукописа и преписа, јер ће ове послове обављати јавни бележници именовани за подручје града Сомбора и општине Апатин.

СПИСАК ЈАВНИХ БЕЛЕЖНИКА

Основни суд у Сомбору ће наставити да обавља послове везане за легализацију исправа у међународном промету (APOSTILLE) сходно одредбама Закона о легализацији исправа у међународном промету ("Сл. лист СФРЈ" бр. 6/73) и одредбама Хашке конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа ("Сл.лист СФРЈ" бр. 10/62-Додатак: Међународни уговори и други споразуми). 


Страница 3 од 5

12 3 45